شورای زنان فرهیخته

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای زنان فرهیخته:

۱- اجرای شرح وظایف ابلاغی شورای زنان فرهیخته دانشگاه با همکاری و هماهنگی دبیر هیأت امناء استان

۲- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات ازطرف مافوق مطابق مقررات