شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

۱- تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی استان و انجام وظایف محوله

۲- تشکیل جلسات کمیته ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های استان و انجام وظایف محوله

۳- پیشنهاد شش نفر از استادان و صاحبنظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان به دبیر هیأت امناء استان جهت عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه­ گذاری دانش بنیان

۴- همکاری با دبیر هیأت امناء استان در ارزیابی فعالیتهای مختلف واحد‌ها و مراکز آموزشی استان بر اساس استاندارد‌ها و شاخص‌های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه

۵- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، مصوبات، دستورالعمل­‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی با هماهنگی دبیر هیأت امناء استان و شوراهای تخصصی استان و ارائه آن به سازمان مرکزی دانشگاه

۶- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط واحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان در زمینه نحوه اجرا، تغییر و تعدیل در برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای آن‌ها و ارائه به دبیر هیأت امناء استان

۷- همکاری با رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان برای تجمیع، تأیید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، پژوهش و فناوری و عمرانی و... درخواستی سازمان مرکزی از واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۸- همکاری در پایش مستمر گزارش عملکرد واحد‌ها و مراکز آموزشی

۹- همکاری با دبیرهیأت امناء استان برای تلفیق و تنظیم بودجه سالانه پیشنهادی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان با همکاری روسای واحد‌ها جهت ارائه به هیأت امناء استان

۱۰- همکاری در پایش و مطالعه مداوم و مستمر در تشکیلات واحدهای تابعه، وظایف و روشهای اجرایی به منظور جلوگیری از تکرار، تداخل، بهبود روشهای کار و ارائه پیشنهادات به دبیر هیأت امناء استان جهت اصلاح و طی مراحل قانونی

۱۱- همکاری در برگزاری مستمر کارگروه­‌های تخصصی در امور اقتصاد و سرمایه­ گذاری دانش بنیان به منظور کاهش وابستگی بودجه دانشگاه به منابع شهریه

۱۲- هماهنگی و تنظیم در اجرای برنامه‌های آموزشی برای مدیران و اعضای هیأت علمی و کار‌شناسان و کارکنان واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی استان و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در چارچوب برنامه‌های ابلاغی معاونت برنامه ریزی دانشگاه

۱۳- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا