شورای اداری و مالی

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای اداری و مالی

۱- عضو و دبیر کمیسیون معاملات استان

۲- تشکیل جلسات کمیته اصلاح سنوات قبل استان و انجام وظایف محوله

۳- تشکیل جلسات کمیته مازاد درمان استان و انجام وظایف محوله

۴- تشکیل جلسات کمیته تجدید نظر تخلفات اداری کارکنان استان و انجام وظایف محوله

۵- انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان استان برابر ضوابط و مقررات

۶- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های اداری و مالی واحد‌ها و مراکز آموزشی

۷- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و حسن اجرای امور اداری و مالی واحد‌ها و مراکز آموزشی

۸- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات