شورای دانشجویی، فرهنگی و آموزشی

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی

۱- تشکیل جلسات شورای قرآن و عترت استان و انجام وظایف محوله

۲- تشکیل جلسات کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی استان و انجام وظایف محوله

۳- هماهنگی در برگزاری اردوهای دانشجویی فرهنگی و اساتید، مسابقات ورزشی، تشکیل ستادهای عمره و ازدواج دانشجویی در چارچوب مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاری با تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان

۴- پاسخ به استعلامات دانشجویی طبق بخشنامه‌های مربوطه

۵- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های دانشجویی، فرهنگی و ورزشی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۶- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی و ورزشی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۷- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات