شورای عمرانی

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای عمرانی

۱- تأیید حق فنی نیروهای عمرانی در سطح اختیارات استان

۲- پیشنهاد حق فنی نیروهای عمرانی در حد اختیارات معاون عمرانی سازمان مرکزی و رئیس دانشگاه

۳- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۴- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه­‌ها و آیین نامه‌های عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۵- نظارت بر حسن اجرای امور عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۶- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا