شورای پژوهش و فناوری

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای پژوهش و فناوری:

۱- پیشنهاد اعضاء و تشکیل شورای انتشارات استان به جز واحدهای جامع و بسیاربزرگ و نظارت بر شورای انتشارات واحد‌ها و انجام وظایف محوله

۲- تشکیل جلسات کمیته تجهیزات پژوهشی و آزمایشکاهی و انجام وظایف محوله

۳- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های پژوهش و فناوری واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۴- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه‌ها و آیین نامه­‌های پژوهشی واحد‌ها و مراکز آموزشی

۵- نظارت بر حسن اجرای امور پژوهش و فناوری واحد‌ها و مراکز آموزشی

۶- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا