شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اهم برنامه ها و فعالیتهای شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

۱- تشکیل جلسات کمیسیون موارد خاص آموزشی و انجام وظایف محوله مطابق مقررات

۲- تهیه، تنظیم و ابلاغ تقویم آموزشی هر نیمسال به واحد‌ها و مراکز آموزشی به واحد‌ها و مراکز آموزشی استان با هماهنگی دبیر هیأت امناء استان

۳- نظارت بر حسن اجرای کمیته ترفیعات و ارتقاء اعضای هیأت علمی واحدهای استان

۴- پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد‌ها و مراکز آموزشی استان با هماهنگی واحدهای استان جهت ارائه به هیأت امناء استانی و سازمان مرکزی دانشگاه

۵- هماهنگی بین واحد‌ها و مراکز آموزشی استان در تدوین، پایش و پالایش رشته­‌های موجود و ارائه پیشنهاد نیازسنجی برای رشته‌های دانشگاهی و اعضای هیأت علمی استان

۶- جایابی برای دانشجویان ثبت نام شده‌ای که رشته محل آنان به حد نصاب تشکیل کلاس در واحد محل پذیرش نرسیده است مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه گزارش آن به سازمان مرکزی دانشگاه

۷- پیگیری تکمیل ساعات موظف تدریس آن دسته از اعضاء هیأت علمی که در واحد محل اشتغال تکمیل نمی‌شود در سایر واحدهای استان

۸- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی کلیه فعالیت‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۹- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های آموزشی در کلیه واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۱۰- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۱۱- اجرای سایر وظایف محوله با حوزه مسئولیت شورا