رئیس دبیرخانه هیات امناء

شرح وظایف رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان

۱- هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد دبیرخان هیأت امناء استان

۲- هماهنگی و همکاری در برگزاری شورا‌ها، کمیسیون­‌ها، کمیته­‌ها و کارگروه­های استانی زیر نظر دبیر هیأت امناء استان با راهبری مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

۳- تهیه گزارش­های تحلیلی از عملکرد واحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و ارائه پیشنهادات به دبیرهیأت امناء استان به منظور پایش مستمر

۴- پیگیری برگزاری مستمر و کار‌شناسانه کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

۵- پیگیری تشکیل جلسات کمیته نظارت هیأت امناء استان و ارسال گزارشات کمیته نظارت هیأت امناء استان به اعضاء حداقل دوبار در سال و ارسال یک نسخه از آن به مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

۶- پیگیری مفاد ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرای واحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و رعایت برنامه زمانبندی

۷- تهیه رویه‌های اجرایی لازم برای هماهنگی دراجرای بخشنامه‌ها، وظائف و دستورالعمل­های صادره سازمان مرکزی دانشگاه و هیأت امناء استانی با همکاری دبیرهیأت امناء استان طی مراحل قانونی

۸- تجمیع، تأیید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات درخواستی سازمان مرکزی از واحد‌ها و مراکز استان به سازمان مرکزی

۹- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی جهت شناسایی نیروهای انسانی ممناسب برای اداره امورواحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان

۱۰- شرکت در جلسات هیأت امناء استان بدون حق رأی

۱۱- مسئولیت تهیه تدارکات لازم و مورد نیاز دبیرخانه جهت اجرایی شده وظایف محوله

۱۲- همکاری و هماهنگی کامل با مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیأت امناء استانی دانشگاه

۱۳- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات