دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه استان

شرح وظایف دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه استان

۱- تشکیل دبیرخانه هیأت امناء استان در بزرگ‌ترین واحد مرکز استان

۲- پیشنهاد رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان به مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیأت‌های امناء استانی دانشگاه و صدور حکم وی پس از تأیید مرکز مذکور توسط دبیرهیأت امناء استان

۳- رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء استان که دبیر هیأت امناء استان خواهد بود

۴- تهیه و تنظیم دستور جلسات هیأت امناء استان برابر ماده ۲ مصوبه ۲/۸/۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵- برنامه ریزی و پیگیری برای برگزاری منظم جلسات هیأت امناء استان و تعیین دستورجلسات مذکور با هماهنگی رئیس مرکزی امور هماهنگی استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی و تأیید رئیس دانشگاه.

۶- برگزاری منظم جلسات کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

۷- اخذ نظرات و موضوعات مورد نظر هریک از اعضای هیأت امناء و رؤسای واحد‌ها و مراکز آموزشی استان و قراردادن آن‌ها در دستور جلسه هیأت امناء استان با طرح قبلی در کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

۸- تدوین و پیشنهاد سیاست­‌ها، تشکیلات، برنامه­‌ها، اهداف و خط مشی واحد­‌ها و مراکز آموزشی استان جهت طرح در هیأت امناء استان با هماهنگی رئیس مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه.

۹- تلفیق و تنظیم بودجه سالانه پیشنهادی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان با همکاری رؤسای واحد‌ها جهت ارائه به هیأت امناء استان پس از هماهنگی با رئیس مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

۱۰- امضاء و ارسال دعوتنامه و دستور جلسات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس دانشگاه حداقل دو هفته قبل از تاریخ برگزاری جلسه برای اعضاء

۱۱- تهیه، تنظیم، امضاء و ممهور نمودن صورتجلسات هیأت امناء استان و ارائه آن حداکثر دو هفته بعد از تشکیل جلسه هیأت امناء استان به مرکز امور هماهنگی استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه برای تأیید نهایی رئیس دانشگاه

۱۲- ارسال مصوبات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس دانشگاه و ابلاغ هر یک از مصوبات مرتبط حسب موضوع به واحد‌ها و مراکز آموزشی و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های ذی ربط

۱۳- خبر رسانی­‌ها و اطلاع­ رسانی­ های­ رسمی در استان پیرامون جلسات و مصبات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­‌های امناء استانی دانشگاه

۱۴- پیشنهاد ۵ الی ۹ نفر از افراد متخصص و مجرب در امور دانشگاه به هیأت امناء استان با هماهنگی رئیس مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه جهت عضویت در کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

۱۵- پیشنهاد خزانه دار و حسابرس برای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی استان و صدور احکام آن‌ها پس از تأیید سازمان مرکزی و تصویب هیأت امناء استان

۱۶- رئیس شورای دانشگاه در استان و همفکری، هماهنگی و تعامل با رؤسای واحدهای دانشگاهی استان برای حل مشکلات و تنظیم مناسبات واحد‌ها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات دانشگاه

۱۷- هماهنگی با رئیس دانشگاه و شورای انتصابات مرکزی برای پیشنهاد انتصاب سرپرستان واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی استان به شرح مندرج در تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۶ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۸۵۹۶/۰/ص/۹۴ مورخ ۲۴/۰۳/۹۴

۱۸- رئیس هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان و انجام وظایف محوله

۱۹- هماهنگی و مدیریت بر دبیرخانه هیأت امناء استان، کمیسیون دائمی و کمیته نظارت برمصوبات هیأت امناء استان

۲۰- رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان و انجام وظایف محوله

۲۱- رئیس کمیته انتصابات استان و پیشنهاد اعضای کمیته انتصابات استان و انجام وظایف محوله

۲۲- رئیس کمیسیون معاملات استان و انجام وظایف محوله

۲۳- مسئول کمیسیون ماده۱ (فرهنگی، اجتماعی و...) استان و انجام وظایف محوله

۲۴- شرکت در جلسات استانی به نمایندگی از دانشگاه

۲۵- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی کلیه فعالیت‌های واحد‌ها و مراکز آموزشی استان به رئیس دانشگاه

۲۶- رئیس شورای حقوقی استان و تشکیل شورای حقوقی استان براساس بخشنامه‌های مرتبط به منظور اتخاذ تصمیم بررسی دعاوی حقوقی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان و ارائه پیشنهادات به رئیس دانشگاه و امور حقوقی سازمان مرکزی و انتخاب حداقل سه نفر از مسئولان حقوقی واحدهای استان جهت عضویت در شورای حقوقی استان

۲۷- رئیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش­بنیان در هر استان به منظور بهره ­برداری از ظرفیت­­‌های منطقه­‌ای و استانی با رعایت مقررات مربوطه و پیشنهاد ۶ نفر از استادان و صاحب نظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان به هیأت امناء استان جهت عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش­ بنیان استان

۲۸- پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد‌ها و مراکز دانشگاهی استان با هماهنگی واحدهای استان برای تصویب در هیأت امناء استان و طی مراحل قانونی بعدی

۲۹- رئیس کمیسیون تخصصی گسترش رشته­‌ها در استان و پیشنهاد ایجاد رشته­‌های جدید در چارچوب ضوابط برای تصویب در هیأت امناء استان و طی مراحل قانونی بعدی

۳۰- پیشنهاد حق فنی نیروهای عمرانی علاوه بر اختیارات استانی به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱- صدور مجوز مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی تا سه سال و اعلام موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی تا پنج سال برای تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۳۲- تأیید مأموریت و مرخصی رؤسای واحد‌ها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات اداری دانشگاه (تأیید ماموریت و مرخصی دبیر هیأت امناء استان بر عهده رئیس مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه با تعیین جانشین و اخذ نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.)

۳۳- بررسی و صدور مجوز استان برای حداکثر ۵۰ درصد حق جذب اعضای هیأت علمی واحدهای استان بر اساس پیشنهاد رؤسای واحدهای دانشگاهی

۳۴- برنامه ریزی جهت توسعه اتوماسیون و مکانیزاسیون امور در استان با هماهنگی و همکاری با دفتر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی دانشگاه

۳۵- ابلاغ مکاتبات، دستورات ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه

۳۶- رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل­‌ها و آیین­ نامه‌های ابلاغی سازمان مرکزی

۳۷- همکاری و هماهنگی با مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

۳۸- تعامل، همکاری و هماهنگی با سازمان مرکزی و انجام سایر امور محوله برابر مقررات

۳۹- اجرای دستورات و ارجاعات مستقیم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی